Welkom bij RAAP België


RAAP

U bent op zoek naar expertise en ondersteuning op vlak van archeologie, landschappelijk of bouwkundig erfgoed? RAAP helpt u met alle facetten van erfgoedzorg en -ontzorging: van beleidsondersteuning en archeologienota’s tot opgravingen en specialistisch onderzoek, evenals beheer en ontsluiting. Ruim 100 medewerkers verspreid over vestigingen in België en Nederland staan tot uw dienst.

Lees meer

NIEUWSVacature RAAP België

Solliciteer tot 29 januari voor een job als JUNIOR ARCHEOLOOG in ons team! We nemen je mee op het terrein voor boringen, proefsleuven en opgravingen, én je assisteert bij het uitwerken van de resultaten.
De volledige vacature vindt je hier.Update Coronavirus/COVID-19

Beste klanten, ook tijdens deze periode blijven wij werkzaam. U kan onze kantoren bereiken via 09 311 56 20 of raap@raap.be.In de kijker: Eerste resultaten opgraving Temse-Zelzate

De voorbije maanden zaten onze medewerkers niet stil langs het tracé van deze nieuwe leiding voor Air Liquide. Het filmpje neemt je mee langs enkele blikvangers tijdens het veldwerk.Nieuw: Q & A

Alle vragen over de Archeologienota nu op deze site:

naar Q & AARCHEOLOGIENOTA'S

Gratis eerstelijnsadvies Archeologienota
Vanaf 1 juni 2016 trad een nieuwe procedure inzake archeologisch onderzoek in voege. Dit houdt onder meer in dat wie een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning aanvraagt in vele gevallen een archeologienota bij de vergunningsaanvraag dient te voegen.

Wil u graag snel weten of dat ook voor uw project noodzakelijk is? RAAP gaat dit gratis voor u na. Neem gerust contact op per mail of telefoon, of via het offerteformulier

OFFERTE AANVRAGEN

Producten en dienstenArcheologienota's

Vanaf 1 juni 2016 trad een nieuwe procedure inzake archeologisch onderzoek in voege. Dit houdt onder meer in dat wie een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning aanvraagt in vele gevallen een archeologienota bij de vergunningsaanvraag dient te voegen. Deze archeologienota omvat de resultaten van een archeologisch vooronderzoek, uitgevoerd door een erkend archeoloog en bekrachtigd door Onroerend Erfgoed. Een dergelijk vooronderzoek bestaat minstens uit een bureauonderzoek. Afhankelijk van de archeologische verwachting en beoogde ingreep kan dit vooronderzoek ook diverse veldwerkzaamheden bevatten zoals boren, geofysisch onderzoek en proefsleuven.

Onze erkende archeologen helpen u graag doorheen dit proces. Bovendien kan u gratis rekenen op een eerstelijnsadvies. Neem gerust contact op per mail of telefoon, of via het aanvraagformulier


Opgraven

Onderzoek zonder ingreep in de bodem

bureaustudies
veldkartering
geofysisch onderzoek
landschappelijk booronderzoek

Onderzoek met ingreep in de bodem

archeologisch booronderzoek
proefputtenonderzoek
proefsleuvenonderzoek

Specialistisch onderzoek

bouwhistorisch onderzoek
archeozoölogie
vuursteenanalyse

Ontsluiting en inrichting

Beleidsadvies

Projecten

Een kleine greep uit onze vele projecten. Klik hier of op de afbeelding om meer informatie te lezen. Mocht u vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren. Of kijk op www.raap.nl voor het complete dienstenpakket.

Offerte aanvragen

Vraag vrijblijvend een offerte aan via ons aanvraagformulier.
Indien wij aanvullende informatie nodig hebben, nemen we uiteraard contact met u op.
Wij streven er naar om u binnen vijf werkdagen een offerte toe te sturen.

Benodigde gegevens


 • het doel van het onderzoek

 • de aanleiding tot het onderzoek

 • de ligging en begrenzing van het te onderzoeken gebied, bij voorkeur aangegeven door middel van een kaart, plattegrond o.i.d.

 • (indien van toepassing:) een beschrijving van de voorgenomen ingrepen en verstoringsdiepte

 • bijzondere voorwaarden of een archeologienota (indien dit reeds is opgesteld voor dit onderzoek)

 • de periode waarin het onderzoek uitgevoerd kan worden en/of de deadline waarop het resultaat beschikbaar moet zijn

 • graag aangeven: gaat het om een offerteaanvraag of een aanvraag voor een eerstelijnsadvies of een vraag om contact op te nemen?


Q & A


In het algemeen geldt dat u een archeologienota nodig heeft indien de betrokken percelen minstens 3000m² groot zijn en de geplande bodemingreep minstens 1000m² bedraagt. Indien het een verkaveling betreft, telt enkel de grootte van de percelen. Let op: wanneer de percelen volledig of deels binnen een archeologische zone vallen dan gelden strengere oppervlaktecriteria: respectievelijk 300m² en 100m².

Op deze algemene regels zijn nog tal van uitzonderingsmaatregelen. Neem gerust contact op met RAAP. Wij gaan gratis voor u na of u een archeologienota nodig heeft.

Meer info vind u alvast op de website van Onroerend Erfgoed
De verplichting tot archeologisch onderzoek is een gevolg van een Europees verdrag (Verdrag van Malta 1992). Belangrijkste uitgangspunten van dit verdrag zijn:

 • archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren;
 • vroeg in de ruimtelijke ordening al rekening houden met archeologie;
 • bodemverstoorders betalen de kosten voor archeologisch vooronderzoek en indien nodig ook voor opgravingen.
Een archeologienota is in feite een verslag van een archeologisch vooronderzoek. Een vooronderzoek verloopt in fases en begint steeds met een bureauonderzoek. Pas wanneer daaruit blijkt dat de grond mogelijk archeologische resten bevat, komen er stapsgewijs verdere terreinonderzoeken.

In de archeologienota moet de erkend archeoloog aantonen of er wel of niet archeologisch erfgoed aanwezig is dat belangrijke kenniswinst kan opleveren.
Een groot deel van ons archeologisch erfgoed is niet zichtbaar aan het oppervlak, noch gekend uit historische bronnen of kaarten. Dergelijke bronnen tonen slechts de situatie van de laatste eeuwen, terwijl Vlaanderen al sinds de prehistorie bewoond is. Net daarom is een archeologienota noodzakelijk: hierin zal een archeoloog onder meer nagaan of het landschap vroeger geschikt was voor bewoning. Maar ook of er bodemverstoringen hebben plaats gevonden die eventueel geleid hebben tot de vernietiging van archeologisch erfgoed.
Onroerend Erfgoed zal geen akte nemen van een archeologienota indien deze ingaat tegen de Code van Goede Praktijk of de deontologische code waaraan een erkend archeoloog gebonden is, maar ook wanneer zij de voorgestelde maatregelen niet correct of adequaat vinden.

Gemiddeld bedraagt het aandeel aan geweigerde archeologienota’s 20 à 25%. Bij RAAP België ligt het slaagpercentage echter een stuk hoger. Van 9 op de 10 dossiers wordt bij ons vlot akte genomen.
Voor het opstellen van een bureauonderzoek hebben wij over het algemeen 2 weken de tijd nodig. Terreinonderzoeken nemen wat meer tijd in beslag, onder meer omdat voor deze onderzoeken een toelating van Onroerend Erfgoed noodzakelijk is. Neem dus best tijdig contact op met een erkend archeoloog.
Een dergelijk beperkt dossier mag opgesteld worden in de volgende gevallen:

 • als met absolute zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein, of
 • als de toekomstige werken met absolute zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het eventueel aanwezige archeologische erfgoed, of
 • als verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met absolute zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst.
De wetgeving legt op dat de verstoorder betaalt.
Wanneer een archeologienota enkel bestaat uit een bureauonderzoek blijft de kostprijs beperkt.
RAAP hanteert hiervoor standaardtarieven. Neem gerust contact op indien u deze wenst te kennen. Indien ook terreinonderzoeken noodzakelijk blijken, ontvangt u van ons een raming op maat.
Voor een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem (bureaustudie, landschappelijke boringen, veldkartering) kan geen premie aangevraagd worden. Indien daaruit echter een vooronderzoek mét ingreep in de bodem (proefsleuven en -putten, archeologische boringen) en/of een opgraving volgt, maken occasionele bouwers die zelf de kosten niet kunnen doorrekenen aanspraak op een premie van 80% van de kosten.

Occasionele bouwers zijn:

 • natuurlijke personen;
 • kleinschalige verenigingen;
 • kleinschalige ondernemingen
 • Dit zijn verenigingen/ondernemingen met minder dan tien werknemers en een omzet of balanstotaal van maximaal 5 miljoen euro per jaar.

Meer info vindt u op www.onroerenderfgoed.be

Uiteraard kunnen wij u helpen met het opstellen van uw premie aanvraag.
Van zodra een archeologienota ingediend is door de erkend archeoloog, kan u uw omgevingsvergunning aanvragen. De erkend archeoloog bezorgt u de ontvangstbevestiging van Onroerend Erfgoed. Eens er akte genomen is van de archeologienota, voegt u het rapport aan uw dossier toe.
Indien uit de archeologienota blijkt dat er geen archeologische waarden verstoord zullen worden, dan hoeft er geen verder archeologisch onderzoek te gebeuren. Het kan ook zijn dat er wel archeologisch erfgoed aanwezig is. In dat geval dient wellicht opgegraven te worden. De archeologienota zal dan een programma van maatregelen bevatten waarin duidelijk aangegeven staat hoe deze opgraving dient te verlopen, hoe lang ze zal duren en wat de kostprijs bedraagt.

U kan ook opteren om de plannen aan te passen zodat de zone waar zich archeologisch erfgoed bevindt niet meer verstoord wordt. Of u kan opteren voor een archeologievriendelijke bouwwijze om kosten te drukken. Ook hiermee helpt RAAP u graag verder.
Alleen bedrijven die aangeduid zijn door Onroerend Erfgoed als erkend archeoloog mogen een archeologienota opstellen. RAAP België voldoet aan deze eisen en heeft al voor tal van overheden en bedrijven in België een archeologienota opgesteld.

Contacteer ons


Hoofdvestiging RAAP België BV
Begoniastraat 13, 9810 Eke
Telefoon: 09 311 56 20
E-mail: raap@raap.be
BTW-nr: BE 0651.739.832

Zaakvoerder RAAP België: C. (Caroline) Ryssaert
e-mail: c.ryssaert@raap.be